Board of Advisory

Jeebesh Bagchi

Jeebesh Bagchi

Raqs Media Collective

Sadanand Menon

Sadanand Menon

Art Critic

Nilima Sheikh

Nilima Sheikh

Artist

Nikhil Chopra

Nikhil Chopra

Artist

Rajendra Tiku

Rajendra Tiku

Artist

Tanveer Ajsi

Tanveer Ajsi

Artist

Wasem Mushtaq

Wasem Mushtaq

Artist

Parvez Imam

Parvez Imam

Film Maker

Srinagar Biennale Team

Abir Bazaz

Abir Bazaz

Bushra Mir

Bushra Mir

Hilal Khan

Hilal Khan

Inder Salim

Inder Salim

Masood Hussain

Masood Hussain

Moonis Ahmad

Moonis Ahmad

Mujtaba Rizvi

Mujtaba Rizvi

Naushad Gayoor

Naushad Gayoor

Prayas Abhinav

Prayas Abhinav

Showkat Katju

Showkat Katju

Veer Munshi

Veer Munshi

Vivek Raina

Vivek Raina

Node organiser's

Ahmedabad

Ahmedabad

Prayas Abhinav
Berlin

Berlin

Silke Kästner
Basel

Basel

Janine Schmutz, Parvez Imam
Brisbane

Brisbane

Natasha Narain
Bengaluru

Bengaluru

Suresh Samuha
Chicago

Chicago

Zeenat Nagre
Delhi

Delhi

Vidya Shivadas
Jaipur

Jaipur

Vidisha Fadescha
Jammu

Jammu

Rajendar Tiku
Kabul

Kabul

Azizullah Hazara
Kolkata

Kolkata

Rahul Bhattacharya, Chi Mukh

Leh

Monisha Ali, LAMO
Lahore

Lahore

Muneeb Zuberi,   Ammar Faiz
Malmo

Malmo

OMRÅDET

Mumbai

Mumbai

Priyanshi Saxena
Shantiniketan

Shantiniketan

Sajjad Hamdani